Rivne region, Gosha district, Gosha village, Kovpaka 1v st.

Organic wheat

Organic soy

Organic corn

Organic sugar

Organic vegetables

Organic outs

Organic sunflower